Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 06.03.2020

Bij Arie Blok BV hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

1​. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

Arie Blok BV, gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30133415, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke verder ‘Arie Blok’ genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Arie Blok behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arvesta.eu.

​2​. Welke persoonsgegevens verwerken we van klanten, prospecten en eindgebruikers/consumenten?

Klanten en prospecten

Welke gegevens?

Vooreerst kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: bedrijfsnaam, voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land), mobiel (telefoonnummer), e-mailadres, taal, business unit, type klant (retail, grootverbruik…), KvK-nummer, BTW-nummer, faxnummer, bedrijfsgegevens (diersoort, grootte, aantal dieren,…), IBAN-nummer, BIC-nummer, aankoopgegevens. Van de contactpersonen bij ondernemingen kunnen we de naam, functie, afdeling, mobiele (telefoonnummer) en het e-mailadres verzamelen.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

 • Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;
 • Via uw website, folders,…;
 • Via publiek beschikbare gegevens [zoals gegevens uit het Handelsregister (KVK) en Creditsafe]
 • Via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Arie Blok behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een prospecten- en klantenadministratie, het organiseren en opvolgen van bezoeken en afspraken, beantwoorden van vragen, het opmaken en versturen van offertes en facturen en daarover communiceren, het verwerken van bestellingen, plannen en uitvoeren van leveringen en daarover communiceren en het voeren van een debiteurenbeheer (openstaande facturen opvolgen, aanmaningen versturen). Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het houden van een administratie en het voeren van een debiteurenbeheer doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Daarnaast verzenden we aan onze klanten (dealers en distributeurs) op regelmatige basis e-mails met o.a. de prijzen van onze producten, prijswijzigingen (o.a. omwille van een wijziging van de grondstofprijzen), aankondigingen van acties die we voeren (bv. 3+1 gratis,…) en een kopie van de nieuwsbrieven die aan eindklanten/consumenten die zich daarvoor inschreven hebben worden verstuurd. Dit doen we omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze overeenkomst met u, het laat u o.a. toe om geïnformeerd bestellingen te plaatsen (u weet wat de actuele prijs is) en om met kennis van zaken eventuele vragen van uw eigen (eind)klanten omtrent een nieuwsbrief die zij ontvingen te beantwoorden.

Ten derde kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake voedselveiligheid (traceringsplicht dierenvoeding).

We verwerken uw gegevens ook om te analyseren welke producten u heeft aangekocht en de producten/diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent om ons assortiment aan te passen en onze communicaties op u af te stemmen. Daarnaast voeren we ook (statististische) analyses om onze werking, diensten en producten te verbeteren.  Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

Eindgebruikers/consumenten

Welke gegevens?

Van de eindgebruikers/consumenten van onze producten kunnen wij volgende gegevens verwerken: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer,  e-mailadres, tevredenheidsenquête resultaten, merk interesse, overzicht van onze acties waaraan u deelnam, inschrijving/uitschrijving voor elektronische nieuwsbrieven. Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruikt maakt, kan het zijn dat wij niet alle voornoemde gegevens van u hebben.

We kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven omtrent een of meerdere van onze merken. U kan zich onder andere voor deze nieuwsbrieven inschrijven via de websites van onze diverse merken. De nieuwsbrieven bevatten onder andere weetjes, uitnodigingen voor evenementen, informatie over onze producten, nieuwe acties,… Het versturen van nieuwsbrieven doen wij op basis van uw toestemming. Dit houdt in dat u op elk ogenblik de mogelijkheid heeft om uw toestemming in te trekken. We bewaren uw inschrijving op de nieuwsbrief totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. U kan zich eenvoudig uitschrijven via de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrieven. Om de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven in kaart te brengen en om u relevantere nieuwsbrieven te bezorgen verzamelen we ook onder meer de volgende info in het kader van onze nieuwsbrieven: datum en tijdstip waarop de nieuwsbrief werd ontvangen en geopend, links waarop werd doorgeklikt,….
 • Om u per e-mail een tevredenheidsenquête te sturen met betrekking tot onze producten en diensten. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang en laat ons toe om onze producten en dienstverlening continu te verbeteren.
 • Om u in te schrijven voor onze acties en uw inschrijving te bevestigen en daarover te communiceren.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

​We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

​3. Welke persoonsgegevens verwerken we van leveranciers?

Welke gegevens?

We kunnen de volgende gegevens verzamelen: (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, BIC-nummer, BTW-nummer.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

 • Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;
 • Via uw website, folders,…;
 • Via publiek beschikbare gegevens [zoals gegevens uit het Handelsregister (KVK) en Creditsafe]
 • Via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Arie Blok behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een leveranciersadministratie, het opstellen en uitsturen van bestellingen, ontvangen, verwerken en betalen van inkomende facturen en daarover communiceren. Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Ten tweede kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

​4. Welke persoonsgegevens verwerken we van websitebezoekers?

​​4.1​ Contactformulier

Via de website kan u uw vragen, ideeën, suggesties of klachten over onze producten of de website met ons delen. In dit verband verwerken wij uw naam, e-mailadres en uw bericht. Optioneel kan u ook de volgende gegevens bezorgen: de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw adres (postcode/plaats, land) en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw suggestie of klacht te behandelen en u daar desgevallend over te contacteren.

Het verwerken van deze gegevens doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang en op basis van uw voorafgaande toestemming. Door uw bericht en uw gegevens naar ons te verzenden geeft u ons namelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om u te contacteren over uw ingediende suggestie of klacht.

4.2​ Deelname aan een actie, wedstrijd,…

Als u deelneemt aan een van onze acties of wedstrijden verzamelen we de volgende gegevens: naam, geslacht, adres (postcode, woonplaats, land), telefoonnummer, e-mailadres en uw merkdealer en desgevallend uw inschrijving voor onze nieuwsbrieven. Afhankelijk van de actie of de wedstrijd kan het zijn dat niet alle voornoemde gegevens verplicht door te geven zijn.

We gebruiken bovengenoemde gegevens uitsluitend om uw deelname aan de actie te registreren en te bevestigen, om na te gaan of u voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden en om u -ingeval van een wedstrijd- te contacteren over de uitslag van de wedstrijd en u desgevallend een prijs toe te zenden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die u ons geeft door op het inschrijfformulier aan te vinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. We zullen u enkel nieuwsbrieven sturen als u daarvoor uw toestemming geeft.

We bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden.

​5. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij gegevens delen met:

 • de vennootschappen binnen de groep waartoe Arie Blok behoort. Om te weten te komen, wie deze vennootschappen zijn, klik hier;
 • derden (zoals logistieke partners, datacenters, IT Service Providers, drukkerijen, mailingbureaus, websitebouwer,…). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd.
 • Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit onder meer de boekhoudwetgeving, de wetgeving met betrekking tot voedselveiligheid,…. Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld.

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

6.​ Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Arie Blok onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

​7.​ Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft tevens het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

U moet uw verzoek per e-mail richten tot privacy@arieblok.nl of per post tot:

Arie Blok BV
Postbus 30
3440 AA Woerden
Nederland

Dit verzoek moet minstens het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post of elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via de bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Nederlandse klanten is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.

Back to Top