Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 02.10.2018
Omdat we bij Arie Blok belang hechten aan het zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe wij omgaan met deze gegevens.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Arie Blok verzamelt en verwerkt van gebruikers van deze website, klanten en leveranciers.
 2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?
  Arie Blok BV, gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30133415, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke verder ‘Arie Blok’ genoemd.
  Binnen de groep van ondernemingen waartoe Arie Blok behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arieblok.nl.
 3. Welke persoonsgegevens verwerken we van websitebezoekers?
  3.1 Vacatures
  Als u via het e-mailadres of telefoonnummer vermeld op onze vacaturepagina met ons contact opneemt in verband met een bepaalde vacature, verzamelen we de gegevens die u aan ons doorgeeft, zijnde minimaal uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw sollicitatie. We verwerken deze gegevens uitsluitend met het oog op het doorlopen van een sollicitatieprocedure waarbij we nagaan of u een geschikte kandidaat bent voor de functie in kwestie.Concreet verwerken we uw gegevens om u te screenen en om met u contact op te nemen om u te informeren over het gevolg dat we geven aan uw sollicitatie.
  De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen is gesteund op ons gerechtvaardigd belang om de meest geschikte kandidaat te vinden voor een functie en met het oog op het vervullen van precontractuele handelingen.Bovengenoemde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van de sollicitatieprocedure. Indien u aangeworven wordt, verwerken en bewaren we bovenstaande gegevens verder voor uw indienststelling. Indien uw sollicitatie niet leidt tot tewerkstelling bij ons, worden uw persoonsgegevens nog gedurende een beperkte periode van 1 jaar bewaard zodat wij u later nog opnieuw kunnen contacteren in het kader van nieuwe professionele opportuniteiten.3.2 Ideeën-, klachten- en contactformulier
  Via de website kan u uw vragen, ideeën, suggesties of klachten over onze producten of de website met ons delen. In dit verband verwerken wij uw naam, e-mailadres en uw bericht. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw suggestie of klacht te behandelen en u daar desgevallend over te contacteren.

  Het verwerken van deze gegevens doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang en op basis van uw voorafgaande toestemming. Door uw bericht en uw gegevens naar ons te verzenden geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

  We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om u te contacteren over uw ingediende suggestie of klacht.

  3.3 Deelname aan een actie, wedstrijd,…
  Als u deelneemt aan één van onze acties of wedstrijden verzamelen we de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres. Optioneel kan u ook bijkomende gegevens verschaffen zoals uw (mobiel) telefoonnummer, merkdealer en desgevallend uw inschrijving voor nieuwsbrieven.

  We gebruiken bovengenoemde gegevens om uw deelname aan de actie te registreren, te bevestigen, om na te gaan of u voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden en om u -ingeval van een wedstrijd- te contacteren over de uitslag van de wedstrijd en u desgevallend een prijs toe te zenden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die u ons geeft door op het inschrijfformulier aan te vinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. We zullen u enkel nieuwsbrieven sturen als u daarvoor uw toestemming geeft.

  Uw bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden.

 4. Welke gegevens verwerken we van onze klanten en leveranciers?
  Welke gegevens?
  We verzamelen de volgende gegevens van onze klanten en leveranciers: naam, adres, e-mailadres, KvK-nummer of ondernemingsnummer, telefoon en/of GSM-nummer, klantnummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, aan- en verkoopgegevens, betalingsinformatie en informatie over uw professionele activiteiten.Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.
  Deze gegevens hebben we verkregen van:
  – uzelf, via verkoopsgesprekken, bestelformulieren, contracten, facturen, commerciële acties,…;
  – van andere vennootschappen uit de groep, waartoe Arie Blok behoort;Wat doen we met deze gegevens?
  Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen.In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u uit te nodigen voor events, te informeren over promoties, voor direct marketing doeleinden, voor het ontvangen van nieuwsbrieven of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we u veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen en onze interne werking optimaliseren.

  U zal alleen nieuwsbrieven ontvangen van ons, als u hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven door u in te schrijven voor nieuwsbrieven op een of meer websites van een van onze merken Arie Blok, Kasper Faunafood, HobbyFirst en EquiFirst. U kan te allen tijde kosteloos uitschrijven. Dit kan u doen door bezwaar te maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven zoals omschreven onder titel 7. Onderaan de nieuwsbrieven wordt ook telkens een uitschrijf-link toegevoegd waarmee u zich eenvoudig kan uitschrijven.

  Uw gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren.

  We verzamelen bovengenoemde gegevens op basis van enerzijds onze contractuele relatie en anderzijds een gerechtvaardigd belang. We waken er steeds over dat er een evenwicht bestaat tussen ons belang en dat van u, en wij verzamelen enkel die gegevens die redelijk zijn en niet bovenmatig.

 5. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?
  We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.
  Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij gegevens delen met:
  – de vennootschappen binnen de groep waartoe Arie Blok behoort. Om te weten te komen, wie deze vennootschappen zijn, klik hier;
  – derden (zoals datacenters, communicatiebureaus en IT-leveranciers). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd.
 6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
  Arie Blok onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 7. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?
  U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft tevens het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.U moet uw verzoek per e-mail richten tot privacy@arieblok.nl of per post tot:
  Arie Blok b.v
  Postbus 30
  3440 AA Woerden
  Dit verzoek moet minstens het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post of elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.
  Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via de bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Nederlandse klanten is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
 8. Wijzigingen in deze verklaring
  Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.
Back to Top