Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 22.09.2021

Bij Arie Blok BV hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen.
Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als klant, leverancier en bezoeker
van deze website te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens
en wat we met uw gegevens doen.

​1​ ​Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Arie Blok BV, gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30133415, is de
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven
in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke
verder ‘Arie Blok’ genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Arie Blok behoort, is een functionaris voor
de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de
bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arvesta.eu.

​2​ ​Welke gegevens
verzamelen we van u als klant, prospect of eindgebruiker/consument?

Klanten en prospecten

Welke gegevens?

Vooreerst kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: bedrijfsnaam, voorletters,
voornaam, achternaam, geslacht, adres (straat, huisnummer, postcode,
woonplaats, land), mobiel (telefoonnummer), e-mailadres, taal, business unit,
type klant (retail, grootverbruik…), KvK-nummer, BTW-nummer, faxnummer,
bedrijfsgegevens (diersoort, grootte, aantal dieren,...), IBAN-nummer, BIC-nummer,
aankoopgegevens. Van de contactpersonen bij ondernemingen kunnen we de naam,
functie, afdeling, mobiele (telefoonnummer) en het e-mailadres verzamelen.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

●      Van uzelf, via
verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website
of commerciële acties;

●      Via uw website, folders,...;

●      Via publiek beschikbare
gegevens [zoals gegevens uit het Handelsregister (KVK) en Creditsafe]

●      Via andere vennootschappen uit
de groep, waartoe Arie Blok behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen
op www.arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te
laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet
houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een
prospecten- en klantenadministratie, het organiseren en opvolgen van bezoeken
en afspraken, beantwoorden van vragen, het opmaken en versturen van offertes en
facturen en daarover communiceren, het verwerken van bestellingen, plannen en
uitvoeren van leveringen en daarover communiceren en het voeren van een
debiteurenbeheer (openstaande facturen opvolgen, aanmaningen versturen). Deze verwerkingen
voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u. Het houden van een administratie en het voeren van een
debiteurenbeheer doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Daarnaast verzenden we aan onze klanten (dealers en distributeurs) op regelmatige basis
e-mails met o.a. de prijzen van onze producten, prijswijzigingen (o.a. omwille
van een wijziging van de grondstofprijzen), aankondigingen van acties die we
voeren (bv. 3+1 gratis,...) en een kopie van de nieuwsbrieven die aan
eindklanten/consumenten die zich daarvoor inschreven hebben worden verstuurd.
Dit doen we omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze overeenkomst met
u, het laat u o.a. toe om geïnformeerd bestellingen te plaatsen (u weet wat de
actuele prijs is) en om met kennis van zaken eventuele vragen van uw eigen
(eind)klanten omtrent een nieuwsbrief die zij ontvingen te beantwoorden.

Ten derde kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen
te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving
en de wetgeving inzake voedselveiligheid (traceringsplicht dierenvoeding).

We verwerken uw gegevens ook om te analyseren welke producten u heeft aangekocht en de
producten/diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent om ons assortiment aan
te passen en onze communicaties op u af te stemmen. Daarnaast voeren we ook
(statististische) analyses om onze werking, diensten en producten te
verbeteren.  Dit doen wij op basis van
ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de
hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn,
worden deze verwijderd.

Eindgebruikers/consumenten

Welke gegevens?

Van de eindgebruikers/consumenten van onze producten kunnen wij volgende gegevens
verwerken: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, (mobiel)
telefoonnummer,  e-mailadres,
tevredenheidsenquête resultaten, merk interesse, overzicht van onze acties
waaraan u deelnam, inschrijving/uitschrijving voor elektronische nieuwsbrieven.
Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruikt maakt, kan het zijn dat wij niet
alle voornoemde gegevens van u hebben.

We kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

●      Voor het versturen van
elektronische nieuwsbrieven omtrent een of meerdere van onze merken. U kan zich
onder andere voor deze nieuwsbrieven inschrijven via de websites van onze
diverse merken. De nieuwsbrieven bevatten onder andere weetjes, uitnodigingen voor
evenementen, informatie over onze producten, nieuwe acties,... Het versturen
van nieuwsbrieven doen wij op basis van uw toestemming. Dit houdt in dat u op
elk ogenblik de mogelijkheid heeft om uw toestemming in te trekken. We bewaren
uw inschrijving op de nieuwsbrief totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven
meer wil ontvangen. U kan zich eenvoudig uitschrijven via de daartoe bestemde
link onderaan de nieuwsbrieven. Om de algemene doeltreffendheid en het bereik
van onze nieuwsbrieven in kaart te brengen en om u relevantere nieuwsbrieven te
bezorgen verzamelen we ook onder meer de volgende info in het kader van onze
nieuwsbrieven: datum en tijdstip waarop de nieuwsbrief werd ontvangen en
geopend, links waarop werd doorgeklikt,....
●      Om u per e-mail een tevredenheidsenquête
te sturen met betrekking tot onze producten en diensten. Dit doen wij op basis
van ons gerechtvaardigd belang en laat ons toe om onze producten en
dienstverlening continu te verbeteren.

●      In het kader van uw deelname
aan eventuele acties zoals spaaracties, evenementen, wedstrijden..., verwerken
we de in het kader daarvan verzamelde persoonsgegevens om het goede verloop van
de actie te verzekeren (bv. registreren deelname, nakijken of aan de
actievoorwaarden wordt voldaan, desgevallend toekennen van prijzen/producten
waarvoor werd gespaard al dan niet door onszelf of onze partners,
corresponderen over de actie,…). In het kader van zulke acties en voornoemde
verwerkingen kunnen we uw persoonsgegevens delen met en ontvangen van partners
die de actie mee organiseren of eraan meewerken (zoals bv. zelfstandige
verkooppunten waar u bv. spaarkaarten kan verkrijgen en inleveren).

●      Om u in te schrijven voor onze
acties en uw inschrijving te bevestigen en daarover te communiceren.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven
vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze
verwijderd.

​3​ Welke gegevens
verzamelen we van u als leverancier?

Welke gegevens?

We kunnen de volgende gegevens verzamelen: (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres,
(mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, BIC-nummer, BTW-nummer.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

●      Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;

●      Via uw website, folders,...;

●      Via publiek beschikbare
gegevens [zoals gegevens uit het Handelsregister (KVK) en  Creditsafe]

●      Via andere vennootschappen uit
de groep, waartoe Arie Blok behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen
op www.arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te
laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet
houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een
leveranciersadministratie, het opstellen en uitsturen van bestellingen,
ontvangen, verwerken en betalen van inkomende facturen en daarover communiceren.
Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u.

Ten tweede kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en
boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de
hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn,
worden deze onmiddellijk verwijderd.

​4​ ​Welke gegevens
verzamelen we via onze website?

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de
website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast
geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.

Contactformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier.
Als u dit doet, verzamelen we in dat kader uw voornaam, naam, e-mailadres en de
door u gestelde vraag of enige andere opmerking. We hebben een gerechtvaardigd
belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te
kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk
om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen
bezorgen. 

Nieuwsbrieven

Via de website kan u zich inschrijven om e-mails te ontvangen met informatie over onze
producten, onze evenementen, tips, advies,.... Om u in te schrijven voor de
nieuwsbrief verzamelen we uw e-mailadres en de taal waarin u de nieuwsbrieven
wil ontvangen. Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming.

U kan op elk moment aangeven dat u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Hoe u
dat kunt doen kan u lezen onder titel 7.

Evenementen

We organiseren regelmatig evenementen waarvoor u zich via de website kan inschrijven.
Voor deze inschrijving verzamelen wij standaard uw voornaam, naam en uw
e-mailadres. Deze gegevens werken wij om uw inschrijving voor het evenement te
verwerken, uw inschrijving te bevestigen, u te informeren over het evenement
en, desgevallend, eventuele vragen van u te beantwoorden. Uw gegevens worden
gewist van zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.

​5​ ​Geven we uw gegevens door of verkopen we uw gegevens?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.


Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger
gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

-      de vennootschappen binnen de
groep waartoe de verwerkingsverantwoordelijke behoort, zijnde Arvesta. Dit om
de klanten- en leveranciersadministratie te centraliseren. Welke
vennootschappen dat zijn, kan u lezen op https://arvesta.eu

-      derden (zoals logistieke partners, datacenters, IT Service Providers, drukkerijen, mailingbureaus,
websitebouwer,...).  Wij hebben met deze
partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt
gewaarborgd.

-      Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
voortvloeiende uit onder meer de boekhoudwetgeving, de wetgeving met betrekking tot voedselveiligheid,[1] ... Enkel de gegevens die
wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld.

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw
persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie
en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren,
incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken
zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer
dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier,
het uitvoeren van projecten, enzovoort.

​6​ ​Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?


We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases,
informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd
personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te
verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze
privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden
uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien
verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

​7​ ​Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U
heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige
persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om
ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een
bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een
bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u geen commerciële e-mails of persoonlijk aan u
geadresseerde post meer wenst te ontvangen met o.a. nieuwsbrieven,
productinformatie, nieuws over de verwerkingsverantwoordelijke... dan kunt u
zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wilt u geen e-mails meer
ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de
e-mails. U kan ons zowel voor de uitschrijving op e-mails als op persoonlijk
geadresseerde post ook steeds contacteren via onderstaand e-mailadres.

U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@arieblok.nl of per post naar het adres:

Arie Blok BV

Postbus 30

3440 AA Woerden

Nederland

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam,
adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een
duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld
hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het
gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor
Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor
Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

​8​ ​Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde
verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de
herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de
privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht
veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen,
bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te
publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Niet voor elke vennootschap van onze
groep van toepassing.

Bezoekadres
Leidekkersweg 2A
3449 JH Woerden
The Netherlands

Postadres
Postbus 30
3440 AA Woerden
The Netherlands

KVK
30133415

© 2021 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta